Σύστημα Πυρανίχνευσης

 

line2

Τα συστήματα πυρανίχνευσης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία λέγεται Συμβατική (Conventional), όπου η μονάδα ελέγχου χωρίζεται σε ζώνες που περιλαμβάνουν πεπερασμένο αριθμό ανιχνευτών, οι δε ανιχνευτές μεταδίδουν μόνο σήμα συναγερμού χωρίς τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης τους. Η δεύτερη κατηγορία λέγεται Διευθυνσιοδοτημένη (Addressable) όπου η μονάδα ελέγχου χωρίζεται σε βρόγχους (Loops) μέσα στους οποίους η θέση του κάθε ανιχνευτή είναι σαφώς προσδιορισμένη με τη διεύθυνσή του που δίνεται κατά τη φάση της εγκατάστασης.


Σύνθεση συστήματος
Ένα σύστημα πυρανίχνευσης (Fire detection system) συνήθως αποτελείται από:


1.Κεντρική Μονάδα ελέγχου.
2.Πυρανιχνευτές και άλλες συσκευές ανίχνευσης φωτιάς.

3.Συσκευές οπτικής και ακουστικής ειδοποίησης

Κεντρικές μονάδες ελέγχου
Για μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτόνομων συμβατικών (Conventional) μονάδων πυρανίχνευσης, οι οποίες ποικίλουν σε αριθμό ζωνών. Για μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις όπου η γνώση της ακριβούς θέσης – διεύθυνσης του αισθητηρίου είναι σημαντική, χρησιμοποιούνται οι Διευθυνσιοδοτημένες (Addressable) Κεντρικές Μονάδες. Όλες οι κεντρικές μονάδες μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα συναγερμού του χώρου αλλά και με σύστημα αναγγελιών (public address ) ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να αναγγέλλεται προηχογραφημένο μήνυμα εκκένωσης του χώρου.

Πυρανιχνευτές
Τα δύο πιο διαδεδομένα είδη πυρανιχνευτών είναι οι θερμοδιαφορικοί και οι φωτοηλεκτρικοί. Κάθε φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής περιέχει δύο θαλάμους σε ηλεκτρική ισορροπία μεταξύ τους. Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν προϊόντα καύσης διαταράσσουν την ισορροπία αυτή. Κάθε θερμοδιαφορικός ανιχνευτής δίνει σήμα συναγερμού όταν ο ρυθμός αυξήσεως της θερμοκρασίας υπερβεί τους 10 βαθμούς C / min, καθώς και όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 60 βαθμούς C. Άλλα είδη πυρανιχνευτών είναι οι πυρανιχνευτές, φλόγας, διπλής τεχνολογίας (ωμικοί και θερμοδιαφορικοί), πυρανιχνευτές δέσμης κτλ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

line2